Privatlivspolitik

Alle skal have en privatlivspolitik - så det har vi også hos os. Nedenfor kan du læse hvordan vi behandler oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi behandler og hvor længe. 

Den er meget formel, så hvis du gerne vil vide mere, skal du endelig spørge os.


Privatlivspolitik for Senior IT Amager 

(opdateret 22. november 2019 - tilføjelse af CVR, 3.11.2023 sletning af telefonnummer)

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra netværkets legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Senior IT Amager er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte netværkets data-kontaktperson, som er Birgit Offt, Adr. Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S  (CVR 40950516) ,

Mail: info@senioritamager.dk.

Vi behandler følgende personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig: 

Oplysninger om kursister og frivillige • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse. Andre personoplysninger registreres ikke.

Oplysninger om besøgende til her-og-nu-hjælp og modtagere af nyhedsbreve • Navn og mailadresse. Andre personoplysninger registreres ikke. 

Netværkets formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel), og som kan være 

- At vi som netværk har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 

- At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig 

- At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger 

- At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger 

Formålene med at behandle oplysninger om netværkets frivillige, kursister, besøgende til her-og-nu-hjælp og modtagere af nyhedsbreve er: 

- At behandle deltageroplysninger – herunder at sende nyhedsbrev 

- At vi kan drive netværkets aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 

- At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

- At administrere din relation til netværket 

- At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af netværkets berettigede og legitime interesser som er: 

- At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og gennemføre undervisningsaktiviteter 

- At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

- At være opmærksom på fødselsdage 

Samtykke 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for netværket – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Kursister: Vi sletter oplysninger om dig senest 2 år efter, at din deltagelse er ophørt 

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig senest 2 år efter, at dit frivillige arbejde er ophørt 

Modtagere af nyhedsbreve: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at du har afmeldt nyhedsbrevet. 

Vi kan opbevare oplysninger (i anonymiseret form) på såvel kursister, frivillige og nyhedsbrevmodtagere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 


Dine rettigheder 

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder: 

- Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som  netværk har vi oplysningspligt) 

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret) 

- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) 

- Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 

- Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 

- Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 

- Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. 


Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre netværkets privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.